Thông tin Sever
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.9
Kinh nghiệm x150
Drop 20%
Master Experience 5x
Reset Limit Reset

Commands

/resmaster Reset master.
/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.